GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι διαδικασίες αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων διέπονται γενικώς από τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Β/22-05-2013) καθώς και από τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005) για τις εγκατεστημένες εντός της Περιφέρειας Αττικής (βλ. Νομοθεσία). Την αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης (πρώην τμήματα Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου) της εκάστοτε Περιφέρειας εντός των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται ή πρόκειται να ιδρυθεί η επιχείρηση σας. ( Πανελλαδικός κατάλογος Δ/νσεων Ανάπτυξης)
Ο διαχωρισμός μεταξύ εργαστηρίων και εργοστασίων έγκειται ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός των επαγγελματικών εργαστηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
37 KW σε κινητήρια ισχύ και τα 70 KW σε θερμική ισχύ. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι αποθήκες όπου πραγματοποιείται συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων, αποθήκες υγρών καυσίμων, υγραερίων ή βιομηχανικών αερίων και αποθήκες διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών αδειοδοτούνται και αυτές βάσει του Ν.3982/2011.
Επισημαίνουμε, ότι στις διατάξεις του Ν.3982/2011 δεν εμπίπτουν μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη
κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 KW, οι οποίες και συνεπώς δεν αδειοδοτούνται από την Δ/νση Ανάπτυξης.

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πριν την αγορά ή ενοικίαση ενός επαγγελματικού χώρου ο επενδυτής θα πρέπει να απευθυνθεί
στην εταιρεία μας προκειμένου να γίνει έλεγχος των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην εν λόγω θέση και να διαπιστώσουμε αν επιτρέπεται η ίδρυση ή μετεγκατάσταση της ενδιαφερόμενης δραστηριότητας στην επιθυμητή περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κυριότερες χρήσεις γης διακρίνονται σε :

Περιοχή Γενικής Κατοικίας, όπου επιτρέπεται η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης
Πολεοδομικό Κέντρο, όπου επιτρέπεται η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης
Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΟ.ΠΑ-ΒΙ.ΠΑ.-ΒΕ.ΠΕ.-ΕΜ-ΕΟ), όπου επιτρέπεται η ίδρυση τόσο επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης όσο και βιομηχανικών μονάδων
(αποκλειστικά χαμηλής όχλησης για την Περιφέρεια Αττικής).

Ο βαθμός όχλησης μιας μονάδας (χαμηλή, μέση, υψηλή) καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15 (βλ. Νομοθεσία).


Εν συνεχεία, και αφού διαπιστώσουμε ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται στην ενδιαφερόμενη περιοχή, ειδικευόμαστε στον έλεγχο του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση. Εφόσον πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο ελέγχεται, συναρτήσει της οικοδομικής άδειας, αν ο χώρος εγκατάστασης είναι κυρίας χρήσεως
(με χρήση βιοτεχνική εφόσον πρόκειται να εγκατασταθεί εργοστάσιο και όχι εργαστήριο) και σε αρνητική περίπτωση απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης από την αρμόδια Πολεοδομία κατόπιν έγκρισης σχεδιαγραμμάτων από την Δ/νση Ανάπτυξης. Στην περίπτωση ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ακολουθείται κανονικά η διαδικασία έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας για βιοτεχνικό κτίριο κατόπιν της έκδοσης άδειας εγκατάστασης από την Δ/νση Ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων να προηγηθεί ή έκδοση άδειας εγκατάστασης έτσι ώστε το κτίριο να χαρακτηριστεί απευθείας βιοτεχνικό και να μην απαιτηθεί εκ των υστέρων η αλλαγή χρήσης αυτού.

Μετά την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και προκειμένου να προβούμε σε έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται
κατά περίπτωση η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας από την Π.Υ. βάσει της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας ή αλλαγής χρήσης, όπου αυτή απαιτείται, η έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και η κατάθεση διάφορων άλλων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι ανά περίπτωση δραστηριότητας.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

(Έκδοση άδειας
εγκατάστασης εκσυγχρονισμού - επέκτασης)

Πριν την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων ή την επέκταση των πάγιων κτιριακών εγκαταστάσεων
βιομηχανικών μονάδων, απαιτείται η έγκριση από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης, η οποία χορηγείται υπό την μορφή της άδειας μηχανολογικού ή κτιριακού εκσυγχρονισμού. Ο εκσυγχρονισμός των μονάδων εντός της Περιφέρειας Αττικής έγκειται σε διάφορους περιορισμούς, βάσει της χρήσης γης της περιοχής, του βαθμού όχλησης της μονάδας και της εγκατεστημένης ισχύς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012) (βλ. Νομοθεσία)

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Ερωτηματολόγιο, το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας, η οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής

3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκτός αν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες Κατηγορίας Β') ή ακόμα και απαλλαγή και από αυτές σύμφωνα με την νέα περιβαλλοντική κατάταξη Υ.Α.1958 -ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012 (βλ. Νομοθεσία)

4. Βεβαίωση χρήσης γης, από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες.


Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται, κατά περίπτωση)

α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον απαιτείται.Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.

β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας απότην αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

γ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.


δ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο.


ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
(Πολιτικός Μηχανικός), εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α΄4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς
και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90).

η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου
σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε
εθνική οδό.


Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Β1) Άδεια εγκατάστασης


1. Ερωτηματολόγιο, το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκτός αν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες Κατηγορίας Β') σύμφωνα με την νέα περιβαλλοντική κατάταξη Υ.Α.1958 -ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012 (βλ. Νομοθεσία)

3. Βεβαίωση χρήσης γης, από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες.

4. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α΄)


Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται, κατά περίπτωση)


α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

β. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού,εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο
κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας

γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας
της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α΄4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEΖO, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) κοινή υπουργική απόφαση.

ε. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9)
του Ερωτηματολογίου, εφόσον απαιτείται.


Β2) Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας για μονάδες χαμηλής ή μέσης όχλησης
ή χορήγηση άδειας λειτουργίας για μονάδες μέσης όχλησης

1. Υπεύθυνη Δήλωση μονάδας χαμηλής όχλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση μονάδας μέσης όχλησης του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης

2. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.

3. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑΔ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.

β. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης
-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP) (βλ. Υπηρεσίες επίβλεψης εργοστασίων)

γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

δ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο (βλ Αδειοδοτήσεις - Οικοδομικές άδειες).

στ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90).

ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

η. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση
(βλ. Αδειοδοτήσεις - Γεωτρήσεων).

ι. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του (βλ. Αδειοδοτήσεις Η/Ζ)


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 103 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την έκδοση της ΚΥΑ οικ.12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β/27-11-2014) "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων" (βλ Νομοθεσία) καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας για 103 μεταποιητικές δραστηριότητες , ασχέτως της ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς όμως να καταργείται και η υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

Επισημαίνουμε, ότι για τις εν λόγω 103 δραστηριότητες δεν καταργείται και η υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται.

Αναλυτικότερα, για τις περιπτώσεις μη απαίτησης έκδοσης άδειας εγκατάστασης (πχ ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων), ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αρχικώς στην αδειοδοτούσα αρχή το προαναφερθέν στην παράγραφο δικαιολογητικών ερωτηματολόγιο μαζί με βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Πολεοδομία προκειμένου η αδειοδοτούσα αρχή να αποφανθεί εάν είναι δυνατή η εγκατάσταση της επιθυμητής δραστηριότητας στην επιθυμητή θέση ενώ παράλληλα σε περίπτωση θετικής απάντησης καθορίζονται και τα απαιτούμενα (ως άνωθεν) δικαιολογητικά.

Με την ολοκλήρωση συγκέντρωσης και τήρησης στον χώρο της επιχείρησης του των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή να διενεργήσει αυτοψία για έλεγχο των δικαιολογητικών και των λοιπών προϋποθέσεων λειτουργίας. Με το πέρας της αυτοψίας και στην περίπτωση διαπίστωσης συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία δεν θα εκδίδεται πλέον απόφαση άδειας λειτουργίας αλλά μόνο σχετική βεβαίωση.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Με το Ν.4442/2016 (βλ. Νομοθεσία) τίθεται το νέο πλαίσιο απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
τροφίμων και ποτών (βλ. υπαγόμενες δραστηριότητες) μέσω της θέσπισης της γνωστοποίησης λειτουργίας σε αντικατάσταση της έκδοσης άδειας λειτουργίας.

Επισημαίνουμε, ότι η διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης δεν καταργείται και εφαρμόζεται όπου απαιτείται (κινητήρια ισχύς >37KW ή θερμική ισχύς >70kw).

Η διαδικασία γνωστοποίησης καθορίζεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ.32790/392/Φ15 (βλ. Νομοθεσία) και έχει ως εξής :

Για την έναρξη λειτουργίας υποβάλλεται από τον φορέα γνωστοποίηση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται κατά την υποβολή της γνωστοποίησης πέρα του προβλεπόμενου παραβόλου. Με την ολοκλήρωση της υποβολής ο φορέας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής που συνίσταται σε φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης.
Μετά την ολοκλκήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορές υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης
2. Άδεια εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται η έκδοση της ή, εφόσον δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης :
- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον απαιτούνται.
- Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
- Μηχανολογική μελέτη με κάτοψη των εγκαταστάσεων,
2. Λοιπά ειδικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κάτωθι εφόσον απαιτούνται
:

- Οικοδομική άδεια καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων των κτιριακών υποδομών.
- Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας.
- Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας (σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας
εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α’ 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
- Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης
ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
- Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από
τον φορέα της δραστηριότητας και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP).
- Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας η
οποία απαιτείται μόνο για την «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.
- Έγκριση κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς
853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300) εφόσον απαιτείται μόνο για τις δραστηριότητες τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης με ΚΑΔ 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.41, 10.51,10.52, 10.85, 10.91, 10.92.
- Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας μόνο για τις δραστηριότητες με ΚΑΔ 10.41, 10.42, 11.01, 11.04. Σε περίπτωση
ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 (Β’ 578), όπως ισχύει και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.
- Άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιομηχανική χρήση.
- Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής στη περίπτωση που η μονάδα διαθέτει ατμολέβητες ή/και ατμογεννήτριες.
- Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), όπως ισχύει, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
- Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.
- Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του.
- Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικών διατάξεων ή κανονισμών (π.χ. ύπαρξη γερανογέφυρας, κατασκευή λιμενικού έργου,εμφιαλωτήρια πεπιεσμένων αερίων, μονάδα SEVEZO), θα πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές αυτές διατάξεις και να τηρούνται στον φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτές.


Εφόσον απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης για τη δραστηριότητα, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται στην άδεια εγκατάστασης. Εφόσον δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται με αυτοτελές έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενδιαφερομένου και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.


Επισημαίνεται, ότι πλέον καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, η οποία θα ασκεί εκ των υστέρων τα ελεγκτικά της καθήκοντα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού