GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Νέος Νόμος "Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών σε υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού"
(ΦΕΚ 1440/Β/16-06-2011)
(βλ. Νομοθεσία)

Ως υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά εφόσον προϋφιστάνται της 20/12/2005 και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια της.

Οι ανωτέρω δικαιούχοι υποχρεούνται να αιτηθούν την έκδοση άδειας χρήσης νερού χωρίς επιβολή προστίμου εντός χρονικού διαστήματος που τίθεται από την σχετική νομοθεσία και τις παρατάσεις που έχουν εκδοθεί.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι η ύδρευση, η αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένης και της άρδευσης, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση, καθώς και η χρήση για αναψυχή (άρθρο 10 παρ. 1, Ν.3199/2003).

Οι ανωτέρω χρήσεις μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας είναι τα έργα υδροληψίας, μεταφοράς νερού, έργα δικτύων, ρύθμισης-αποθήκευσης, επεξεργασίας νερού, τροφοδότησης και έργα προστασίας - συντήρησης.

Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (Δ/νση Υδάτων) όπου πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο.

Στην περίπτωση που για τη χρήση νερού ή την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν. 1650/1986 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 και εκάστοτε ισχύει, θα πρέπει η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, να προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης γνωμοδοτεί και η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

1.Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα
(1:500,1:1.000,1:5.000,1:20.000,1:50.000) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει:

α. τους χώρους χρήσης νερού,

β. τα περιγράμματα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφ' όσον υπάρχουν,

γ. τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης, σε ακτίνα 500 μέτρων από την υδροληψία,

δ. για σημειακά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ του έργου και για γραμμικά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ, της αρχής και του τέλους του έργου, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

2.Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως:

i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ήεπικαρπίας,

ii) συμφωνητικό μίσθωσης,

iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση,

iv) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.

Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτούνται απαλλοτριώσεις τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί.

3. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

4. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται εκτέλεση έργου, έκθεση που θα
περιλαμβάνει τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ανάλογα με τη χρήση.

5. Σε κάθε περίπτωση που έχει προηγηθεί έργο, τεχνική γεωλογική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που θα έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου (π.χ. ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, κρίσιμη παροχή από την επεξεργασία των στοιχείων των δοκιμαστικών αντλήσεων κλπ).

6. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (π.χ. χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια).

7. Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στη Μ.Π.Ε. ή στην Περιβαλλοντική Έκθεση και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση.

8. Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα
(1:500,1:1.000,1:5.000,1:20.000,1:50.000) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει:

α. το χώρο εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης,

β. τα περιγράμματα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφ' όσον υπάρχουν,

γ. τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης, σε ακτίνα 500 μέτρων από τα όρια του χώρου εγκατάστασης του έργου,

δ. για σημειακά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ του έργου και για γραμμικά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ, της αρχής και του τέλους του έργου, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

2.Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως:

i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας,

ii) συμφωνητικό μίσθωσης,

iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση,

iv) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.

Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτούνται απαλλοτριώσεις τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί.

3. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

4. Επαρκή στοιχεία μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και γεωλογικού χάρτη 1:50.000, με σημειωμένη τη θέση του έργου, στα οποία περιγράφεται η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων, πριν και μετά την εκτέλεση του έργου (αναγνωριστική γεωλογική έρευνα - έκθεση για τη φύση των πετρωμάτων του
υπεδάφους και την παρουσία υπόγειου νερού στην περιοχή, με στοιχεία και ενδείξεις για την πιεζομετρία του φορέα κλπ).

5. Γενική περιγραφή του έργου, που θα περιλαμβάνει σε συντομία:

5.1 Το είδος και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εργασιών και εγκαταστάσεων

5.2 Το είδος και το μέγεθος της μονάδας-εκμετάλλευσης εφόσον δεν προσδιορίζονται στο έντυπο της αίτησης, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα του έργου στο οποίο αναφέρονται.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού