GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρχικώς, επισημαίνουμε ότι όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα.

Οριακό σημείο για την διάκρισή τους αυτή, θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (βλ. Νομοθεσία).

Ως
υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα όπου η υποβολή αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας έγινε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Π.Δ., ενώ νέα θεωρούνται εκείνα που η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του.

Για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πλην αυτής των ξενοδοχείων, η έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/88 καθορίσθηκε η
17/02/1989, για δε τα νέα και υφιστάμενα ξενοδοχεία ορίστηκε η 17/03/1988.

Πυροπροστασία νέων κτιρίων

Για τα νέα κτίρια, που ανεγέρθηκαν από 17/02/1989 έως 07/08/2018, εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στο Π.Δ. 71/1988. Με το εν λόγω Π.Δ. έγινε για πρώτη φορά υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης παθητικής πυροπροστασίας κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ενός κτιρίου. Διευκρινίζουμε ότι η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας εγκρίνεται από το κατά τόπους αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ενώ η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον αυτή απαιτείται, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πλέον τα νέα κτίρια που ανεγείρονται μετά την 07/08/2018 εξετάζονται βάσει του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων δυνάμει του Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018) (βλ. Νομοθεσία)
.

Αναλυτικότερα το νέο Π.Δ.41/2018 εφαρμόζεται στις κάτωθι περιπτώσεις :

α) Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που ανεγείρονται μετά την 07/08/2018 και των οποίων οι χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του κάτωθι Πίνακα.

β) Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργικά προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια.

γ) Στις περιπτώσεις κτιρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του κεφ. Α΄ του προϊσχύοντος π.δ. 71/1988
(Α΄ 32), για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία πραγματοποιείται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού αλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη.

δ) Στις περιπτώσεις κτιρίων ανεγερθέντων πριν την ισχύ του π.δ. 71/1988 στα οποία συντελείται, μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά.

ε) Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προσθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια ανεγερθέντα πριν την ισχύ του κεφ. Α΄ του π.δ. 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.

στ) Στους υποσταθμούς της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που ανεγείρονται μετά την ισχύ του Π.Δ.41/2018, με την εν λόγω υπηρεσία να είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του, στους συγκεκριμένους χώρους ιδιοκτησίας τηςΒάσει της χρήσης των κτιρίων αυτά ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες, για κάθε μια από τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας :


Κατηγορία

Είδη κτιρίων

Σχετ. άρθρο

Κατοικίες

Κτίρια διαμερισμάτων, ξεχωριστές κατοικίες, οικοτροφεία

1

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία, Ξενώνες

2

Χώροι συνάθροισης κοινού

Κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση ατόμων, για κοινωνικές, οικονομικές, πνευματικές ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες

3

Εκπαιδευτήρια

Σχολικά κτίρια όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης

4

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Νοσοκομειακά κτίρια, γηροκομεία, παιδοβρεφονηπιακοί σταθμοί (με ύπνο), απασχόληση βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των 5 ετών

5

Σωφρονισμός

Κτίρια σωφρονισμού (φυλακές - αναμορφωτήρια),

6

Εμπόριο

Κτίρια ή τμήματα κτιρίων για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων (Καταστήματα)

7

Γραφεία

Κτίρια με δημόσια ή και ιδιωτικά γραφεία

8

Βιομηχανία-Βιοτεχνία

Κτίρια που στεγάζουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες ή και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών & βιομηχανικών προϊόντων

9

Αποθήκευση

Κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αγαθών όπωε ΚΑΔ, κλπ

10

Στάθμευση οχημάτων & πρατήρια υγρών καυσίμων

Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων υγρών καυσίμων

11

     

Πυροπροστασία υφιστάμενων κτιρίων

Ανάλογα με την χρήση των υφιστάμενων κτιρίων ισχύουν και οι αντίστοιχες Πυροσβεστικές Διατάξεις και Νόμοι. Αναλυτικότερα έχουμε :


Α/Α

Κατηγορία

Ισχύουσα Διάταξη

1

Κατοικίες

7.600/700/1960 Εγκ. Δγή Α.Π.Σ.
(Υπόδειξη μέτρων από Π.Υ.)

2

Ξενοδοχεία

2/79 Πυροσβεστική Διάταξη
Π.Δ. 71/88 (αριθ. 16-22)

3

Εκπαιδευτήρια

16/2015 Πυροσβεστική Διάταξη

4

Γραφεία

17/2016 Πυροσβεστική Διάταξη

5

Καταστήματα

8/2017 Πυροσβεστική Διάταξη

6

Χώροι συνάθροισης κοινού

3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη

7

Βιομηχανίες - βιοτεχνίες & αποθήκες αυτών

ΚΥΑ Α.Π.136860/1673/Φ15
(ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018)

8

Εμπορικές αποθήκες

6/2018 Πυροσβεστική Διάταξη
(ΦΕΚ 1576/Β/8-5-2018)

9

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών

ΦΕΚ 578/Β/29-07-91
Π.Δ. 44/17-02-87
ΦΕΚ 799/Β/31-12-35

10

Πρατήρια υγρών καυσίμων

Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-06)

     

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την πρόσφατη υπ' αριθμ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1506/Β/30-07-08) προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία από την Π.Υ. με τη υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τον μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στα παρακάτω νομοθετήματα, ανεξάρτητα από τη χρήση ή μη υγρών ή αέριων καυσίμων :

α. Π.Δ. 71/1988
β. Πυροσβεστική Διάταξη 2/1979 (ξενοδοχειακά καταλύματα)
γ. Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 (χώροι συνάθροισης κοινού)
δ. Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996 (αποθήκες)
ε. Πυροσβεστική Διάταξη 8γ/2007 (καταστήματα)
στ. Π.Δ. 455/1976 (σταθμοί αυτοκινήτων)
ζ. 7600/700/1960 Εγκ. Α.Π.Σ. (υπόδειξη μέτρων)

Για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στα ανωτέρω νομοθετήματα ισχύει η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού κατόπιν διενέργειας αυτοψίας ή όπως ορίζεται στην σχετική ειδική νομοθεσία.

Ειδικότερα και αποκλειστικά για τα
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αυτά κατατάσσονται, δυνάμει της ΚΥΑ 16228/18-05-2017, από άποψης πυροπροστασίας σε τρεις κατηγορίες βάσει του κάτωθι Πίνακα :


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
(ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B
(ΜΕΣΑΙΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

     

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΧΡΗΣΗ /
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

     

Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
(Χ.Σ.Κ.)

Άρθρο 10 του Π.Δ. 71/88

Χ.Σ.Κ. πλην κατηγοριών Β & Γ με θεωρητικό πληθυσμό <=150 ατόμων

- Όλες οι άλλες περιπτώσεις πλην των κατηγοριών Α & Γ

- Χ.Σ.Κ. που χρησιμοποιούν υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές)

- Θέατρα

- Κινηματογράφοι

Για θέατρα :
Ν. 4229/2014 & άρθρο 10 του Π.Δ.71/88

Για Χ.Σ.Κ. με θεωρητικό πληθυσμό<=50 άτομα :
Άρθρο 9 του Π.Δ. 71/88

Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 9 του Π.Δ. 71/88

Καταστήματα με συνολική στεγασμένη επιφάνεια <=1000 τ.μ.

- Όλες οι άλλες περιπτώσεις

- Καταστήματα με αποθήκευση φιαλών υγραερίου >200
kg

-

Πυροσβεστική Διάταξη 17/2016

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 8 του Π.Δ. 71/88

Σε όλες τις περιπτώσεις

-

 
           

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :


Οι κατηγορίες κινδύνου Α, Β και Γ αφορούν αποκλειστικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν αφορούν άλλους χώρους συνάθροισης κοινού ή καταστήματα ή γραφεία, όπως γυμναστήρια, σχολές χορού, καταστήματα ρούχων, παιχνιδιών, γραφεία εταιρειών, κλπ.


1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στην κατηγορία Α εμπίπτουν: χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποι
ούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές), καταστήματα με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων και γραφεία τελετών.

Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α, απαλλάσσονται από την υποχρέωση:

- σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας - σχεδίων κατόψεων, σε δραστηριότητες που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια, κατά παρέκκλιση των υπ΄ αριθμ.3/2015, 8/2016 και 17/2016 πυροσβεστικών διατάξεων, εξαιρουμένων εκείνων που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή τους με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις,

- σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου,

-εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στην κατηγορία Β εμπίπτουν: χώροι συνάθροισης κοινού που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Γ, καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) και καταστήματα πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg.

Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης.

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στην κατηγορία Γ εμπίπτουν τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού