GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Με την υπ. αριθμ. Δ9ΒΔ/Φ.166/ΟΙΚ.13068/ΓΔΦΠ2488 (ΦΕΚ 1249 Β’/24-06-09) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες έκδοσης των αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.

Η σχετική άδεια εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ακίνητο , στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του ενεργειακού συστήματος υπέρ του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του ακινήτου με την υποβολή των δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.


Περιοριστικοί όροι

Ειδικότερα οι γεωτρήσεις οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον :
α) Δύο (2) μέτρα από τα όρια της ιδιοκτησίας
β) Πέντε (5) μέτρα από υφιστάμενο γειτονικό κτίσμα διαφορετικής ιδιοκτησίας
γ) Πέντε (5) μέτρα από το όριθο της απολλοτριωμένης ζώνης σιδηροδρομικής γραμμής.
δ) Δέκα (10) μέτρα από κεντρικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου.
ε) Πέντε (5) μέτρα από κεντρικούς υπόγειους αγωγούς (ύδρευσης, άδρευσης, αποχέτευσης κλπ).
στ) Δέκα (10) μέτρα απόπ γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσεως, εκτός εάν ανάμεσα στη γραμμή και τη γεώτρηση μεσολαβεί κτίσμα.

Οι περιγραφόμενες αποστάσεις στα εδάφια β,ε και ζ μπορούν να μειωθούν σε περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων εντός σχεδίου πόλης υπό τον όρο η γεώτρηση να βρίσκεται ςντός της γραμμής δόμησης, έπειτα από έγκριση της αδειοδοτούσας αρχής.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά


Για την έκδοση της προβλεπόμενης αδείας απαιτείται να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:


1. Αίτηση - Μελέτη προς την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης που θα υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και από τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή τεχνικούς επιστήμονες που έχουν κατά νόμο αντίστοιχα διακιώματα υπογραφής.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου ήξ φωτοαντίγραφο της οριστικής βεβαίωσης εγγραφής στο κτηματολόγιο καθώς και σύμβαση εργολαβικής ανάθεσης, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον εργολάβο ή σύμβασης Χρηματοδότησης από Τρίτους σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο χρηματοδότη.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας νομιμοποίησης προκειμένου περί κοινού κτίσματος και των παρελκόμενων αυτού εγκαταστάσεων ή άδειας εγκατάστασης προκειμένου περί λυόμενης ή προκατασκευασμένης οικίας, ή γεωργικής, ή βιομηχανικής ή μεταλλευτικής λατομικής εγκατάστασης, ή άδειας ανέγερσης ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης προκειμένου περί ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης, εφ’ όσον απαιτείται σχετική άδεια από την κείμενη νομοθεσία.

4. Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου τοπογραφικού της αδείας της προηγούμενης παραγράφου επί του οποίου ο μηχανικός του έργου σημειώνει ενυπόγραφα την θέση των γεωτρήσεων που πρόκειται να ανορυχθούν καθώς και όλων των υπόγειων και επιφανειακών έργων
που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο της εγκατάστασης
του συστήματος Θ/Ψ Επίσης βεβαιώνει ότι πληρούνται οι περιοριστικοί όροι του άρθρου 4 της παρούσης και επισυνάπτει αναλυτικό πίνακα όπου αναγράφονται όλες οι γεωγραφικές συντεταγμένες των ανωτέρω διατάξεων (αναφερόμενες σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87 ή WGS84), καθώς και τα υψόμετρα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ελεγμένου και επικυρωμένου τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, υποβάλλεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα αρμοδίως υπογεγραμμένο, κλίμακας 1:500 ή μεγαλύτερης όπου οφείλουν να έχουν τοποθετηθεί όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

5. Μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Παράβολο που προβλέπεται για την περίπτωση από την κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αριθμ. Δ7/Β/οικ.13803/ΓΔΦΠ/ 4213/4.8.2004 (ΦΕΚ 1228 Β) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

7. Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων Ταμείων και των αμοιβών μελετητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Αναγραφή των στοιχείων πιστοποίησης των αντλιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην αίτηση – μελέτη ή υποβολή φωτοαντιγράφων των πιστοποιητικών.

9. Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε παραλία ή τα δίκτυα του συστήματος εκτείνονται επί της παραλίας ή του αιγιαλού άδεια ή έγκριση που απαιτείται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ285 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

10. Σε περίπτωση ανάλωσης ποσότητας νερού (δηλ.μη επαναφοράς του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων νερών στον αρχικό αποδέκτη) οι απαιτούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280), άδειες.

11. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα βεβαιώνεται η ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης, από τους έχοντες κατά νόμο σχετικές άδειες (Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους ή Τεχνικούς επιστήμονες). Ειδικότερα για τους χειριστές των διατρητικών μηχανημάτων η υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού θα βεβαιώνει ότι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τεχνικές διάτρησης, σωλήνωσης κ.λπ. ή/και έχουν σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στο αντικείμενο. Επίσης θα βεβαιώνεται σε αυτή η ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων της αίτησης – μελέτης.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού