GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (LOGISTICS)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δυνάμει του Ν. 4302/2014 (βλ. Νομοθεσία) καθορίζεται για πρώτη φορά διακριτή διαδικασία αδειοδότησης μονάδων της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics). Αναλυτικότερα στις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας εμπίπτουν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. Φ.61/5542/72 ΚΥΑ.

Ως
Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) ορίζεται το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής.

Στο Κέντρο Αποθήκευσης και
Διανομής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες Εφοδιαστικής όπως συσκευασία - ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, έλεγχος της ποιότητας, συναρμολόγηση, μικρές τροποποιήσεις, εκτελωνιστικές εργασίες, έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων.

Τα ΚΑΔ διακρίνονται ανάλογα με την περιβαλλοντική τους κατάταξη σε δύο κατηγορίες Α2 & Β, βάσει του κάτωθι Πίνακα :
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΔ

1. Έγκριση εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), που ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 , απαιτείται έγκριση εγκατάστασης η οποία εκδίδεται από την κατα τόπους Περιφερειακή Δ/νση Ανάπτυξης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, πλην της δραστηριότητας των πρατηρίων καυσίμων. Έγκριση Εγκατάστασης απαιτείται και στην περίπτωση Κ.Α.Δ. που ανήκει στη κατηγορία Β και εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, για να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή συμπληρωμένο σχετικό Ερωτηματολόγιο. H Δ/νση Ανάπτυξης εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να απαντά στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο προσδιορίζοντας την περιβαλλοντική κατάταξη, τον βαθμό όχλησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης και την λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Κατόπιν της υποβολής του ερωτηματολογίου, ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της Υπηρεσίας επί του Ερωτηματολογίου, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) και αιτείται την χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης.

Δικαιολογητικά χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι τα ακόλουθα:

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα II).

β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

δ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο:

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

ε. Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτήριο, υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί του ότι το κτήριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και τις τυχόν τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι διατηρεί στατική επάρκεια για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί των οικοδομικών αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων αυτού.

Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων η Αρμόδια Αρχή προβαίνει στη θεώρηση αυτών υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να χορηγηθεί η έγκριση εγκατάστασης.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με τον Α.Π. της, αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για χορήγηση,

στα) είτε έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4302/2014, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής
αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως,

στβ) είτε έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ' αριθμ.β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί εθνικής ή επαρχιακής οδού,

στγ) είτε έγκρισης εισόδου - εξόδου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 39 του υπ' αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί δημοτικής - κοινοτικής οδού.

2. Γνωστοποίηση λειτουργίας

Για την νόμιμη λειτουργία των ΚΑΔ απαιτείται η προηγούμενη υποβολή γνωστοποίησης.

Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν έχει προηγηθεί έγκριση εγκατάστασης, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο. Η Δ/νση Ανάπτυξης εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να απαντά στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο, προσδιορίζοντας τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (όπου απαιτείται), την όχληση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

Για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr.

Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά φυλάσσονται στο χώρο της εγκατάστασης από τον φορέα.

Η Δ/νση Ανάπτυξης υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, βάσει του είδους των ασκούμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, στη αρμόδια, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Χημική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Υπηρεσία Υδάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην αρμόδια υπηρεσία για την συντήρηση της οδού, περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην εγκατάσταση

Ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής οφείλει να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης ξεχωριστό φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Στην περίπτωση άσκησης μόνο κύριας δραστηριότητας εφοδιαστικής

αα. Αποδεικτικό Γνωστοποίησης

αβ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπου απαιτείται.

αγ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

αδ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, για τα Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στην κατηγορία Α και Β, υπογεγραμμένη από τον κατά τον
νόμο υπεύθυνο μηχανικό με περιεχόμενο:

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται
οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων
εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
• Κάτοψη χώρου με τοποθέτηση των μηχανημάτων
εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε. σύμφωνη με την εν ισχύ γνωστοποίηση.

αε. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων.


αστ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 (Β’ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη, για το σύνολο της εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών .

αζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιβλεπόντων κατά νόμο υπευθύνων Μηχανικών Π.Ε. ή Μηχανικών TE, ότι:
1. η κατασκευή του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και οι εντός αυτού κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν την έγκριση εγκατάστασης εφόσον υπάρχει,
2. βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για την λειτουργία του κτηρίου ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης αναφέροντας την ημερομηνία σφράγισης της.

αη. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκρισης εισόδου - εξόδου, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, Υπηρεσία, συνοδευόμενη
και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.


αθ. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Α.Δ. από τον κάτοχό του και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υπερβαίνει τα 59 KW (80HP) ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.


αι. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται.

αια. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

Β) Στην περίπτωση άσκησης εκτός της κύριας και τυχόν δευτερευουσών δραστηριοτήτων.

βα. Στη Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των Εγκαταστάσεων υπό αδ. ανωτέρω, περιλαμβάνεται και περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως μεγέθουςεγκατεστημένης ισχύος για την άσκηση της δευτερεύουσας δραστηριότητας.

ββ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της υπουργικήςαπόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90), εφόσον απαιτείται.


βγ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται.

βδ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

βε. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του, εφόσον απαιτείται.

βστ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου στην περίπτωση χρήσης του, εφόσον απαιτείται.

Γ) Άδειες-Βεβαιώσεις ειδικών δραστηριοτήτων :

γα. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, για τον ανεφοδιασμό φορτηγών αυτοκινήτων με υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α’150) ή του π.δ. 1224/1981 (Α’303), όπως ισχύουν.

γβ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 (Α’ 218)όπως ισχύει.

γγ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγούς ή μικτού πεπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού