GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έκδοση αδειών εγκατάστασης & λειτουργίας
εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης.

Επισημαίνουμε ότι ίδρυση εν λόγω εγκαταστάσεων εντός Αττικής επιτρέπεται πλέον, βάσει του Ν.3325/2005, μόνο σε βιομηχανικές περιοχές.

Έκδοση αδειών πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
Βάσει του του Νόμου Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-05) για την χορήγηση
νέας άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται η ύπαρξη εγκατάστασης με αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας τουλάχιστων 200 κυβικών μέτρων.

Υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους με χωρητικότητα μικρότερη των 100 κυβικών μέτρων ανά εγκατάσταση, οφείλουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων σε τουλάχιστον 100 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση.


Σύμφωνα με την Υ.Α. Δ2/Α/19843 (ΦΕΚ 2191/Β/30-09-2011) το ανωτέρω όριο των 100 m3 μειώθηκε στα 80 m3. Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, δύνανται να πωλούν μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές εφόσον έχουν συνάψει αποκλειστική σύμβαση προμήθειας με πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 80m3 με άδεια λειτουργίας.


Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης

1. Καθ' όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, ο κάτοχος της άδειας οφείλει:
(α) Να διαθέτει αποκλειστικά:
i. Πετρέλαιο Θέρμανσης (gas-oil, diesel-oil που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρα εσωτερικής καύσης) και φωτιστικό πετρέλαιο σε Τελικούς Καταναλωτές με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
ii. Φωτιστικό πετρέλαιο σε καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας λειτουργίας που κατέχουν μπορούν να διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν σε τελικούς καταναλωτές.
iii. Πετρέλαιο diesel κίνησης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς θέρμανσης στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 παρ.1 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α')
(β) Να προμηθεύεται τα ανωτέρω προϊόντα από κατόχους άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α του ν. 3054/2002, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της άδειάς του στην προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας.
(γ) Να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθμό της άδειάς του και, σε περίπτωση παράδοσης φωτιστικού πετρελαίου σε κατάστημα λιανικής πώλησης, τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του.
(δ) Να μην διαθέτει πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο σε άλλους κατόχους άδειας του ν. 3054/2002.
(ε) Να διαθέτει μία τουλάχιστον εγκατάσταση με αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας τουλάχιστον 200 κυβικών μέτρων (για υφιστάμενες εγκαταστάσεις 80
m3).
(στ) Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε μεταβολή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η άδεια.
2.Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας είναι επίσης κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων υποχρεούται να ασκεί τη δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εκτός του χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να μην έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του πρατηρίου.

Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου θέρμανσης

1 Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής για τους ήδη επαγγελματίες από ην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:
(α) Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών.
β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεων της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεως τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών.
(γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών.
(δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων.
Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία:
(α) η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητα του εντός Ελλάδας.
(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης κα τροποποιήσεων του καταστατικού.
(γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. κα εκπροσώπησης).
(δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχε εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
(ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.

2 Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο:
(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, εκδοθέν εντός των προηγουμένων
εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
(β) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο:
(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
(β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
(γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.

3 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων για τη χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών χώρων, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση
(80m3 για τις υφιστάμενες παλαιές εγκαταστάσεις):
(α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ' αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.

4 Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

5 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων Φ.Ι.Χ. μεταφοράς υγρών καυσίμων, εφόσον διαθέτει ο αιτών, στην οποία επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους.

6 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.

7 Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού